top of page

התקנת שסתומי אוויר בבריכות שחייה

יש להתקין שסתומי אוויר בבריכה בכל מערכות אספקת המים לבריכה ממערכת המים הביתית.

 

יש להתקין שסתומי אוויר בכל מערכות הפסולת/הביוב מתעלות ניקוז זרימת המים לאחור בזמן שהם מחוברים לצינור הביוב. הסירו את תעלות ניקוז הביוב תוך כדי הפעלה נפרדת ובזמן שהן מחוברות בצורה עקיפה. צנרת ומערכות אוורור של בריכות מסחריות או ציבוריות חייבות להיות תואמות לתקנים כמתואר עבור המבנים. ניתן לעשות שימוש במערכות הפסולת (הביוב) של בריכות שחייה פרטיות למטרת השקיה במידה והן מאושרות על ידי מחלקת הבריאות.

bottom of page