top of page

התקנת צינורות אסבסט צמנט

אין סכנה בשימוש אסבסט-צמנט.

 

לא נשקפת סכנה בשהייה במבנים עם צינורות עשויים אסבסט-צמנט ואין הכרח להרחיק מן הבית מוצרים קיימים עשויי אסבסט-צמנט.

 מוצרי אסבסט-צמנט מותרים לשימוש והם אינם מהווים סכנה לבריאות כל עוד הנם במצב שלם ותקין, לא סדוק ולא מתפורר ואין מבצעים בהם עבודות ניסור, קידוח, ליטוש או כל עבודה אחרת הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר. 

מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה

 

אינסטלטור במודיעין

פריקת הצינורות 

הובלת הצינורות ופריקתם חייבת להיעשות בזהירות רבה. אין להשליכם ואין לגררם על הקרקע.

יש להקפיד שתוך הפריקה לא יפגעו קצות הצינורות.

רצוי שהפיזור יעשה אחרי חפירת התעלה בגלל החשש של שבר עקב אבנים אשר יזרקו על הצינורות

יחד עם העפר השפוך. במקרים שבהם אין אפשרות לפרוק את הצינורות לאורך התעלה,

פורקים אותם במקום ריכוז ויוצרים ערימה על גבי קרשים. יש לנהוג בזהירות בזמן העברת הצינורות

ממקום הריכוז למקום ההנחה לבל יפגעו הצינורות.

כדי למנוע התבלות וקלקול אטמי הגומי יש לשמור עליהם במקום מוגן מלכלוך ומקרני השמש.

לפני הורדת הצינורות לתעלה יש צורך ביישור תחתית התעלה באמצעות מגרפה.

יש למנוע הנחת הצינורות על גבי רגבי־עפר או אבנים ולהצמידם לכל אורכם למגע עם הקרקע כדי למנוע שברים.

 

כיסוי הצינור 

כיסוי ראשוני יעשה באדמה מפוררת ללא אבנים וללא רגבי

עפר. הכיסוי הראשוני מבוצע רק עד חצי גובה הצינור. מקומות החיבור חייבים להשאר גלויים.

יש הכרח בהידוק טוב של האדמה משני צידי הצינור. ההידוק נעשה בדרך כלל במהדקי יד.

לאחר ביצוע ההידוק נעשה כיסוי שני עד לגובה 35 ס״מ מעל לצינור. בגמר כיסוי זה נדרש הידוק נוסף. בדרך כלל יש לבצע את הכיסויים הללו מיד אחרי הרכבת הצינורות.

כיסוי סופי ייעשה רק לאחר גמר ביצוע בדיקת הלחץ והתיקונים השונים אשר יתגלו כתוצאה מבדיקת הלחץ.

עיגונים. צינורות אסבסט צמנט יכולים להישלף מתוך חיבוריהם עקב כוחות הלחץ הפועלים בצינור.

 

כדי למנוע שליפתם יש צורך בעיגון הצינורות על ידי בלוקי בטון. המקומות שבהם נדרש עיגון הם:

קצה קו צינורות.

זוויות קשתות ומפנים.

הסתעפות טה.

הצטלבות.

מגופים.

מעברי הצרות (שינוי קוטר).

 

יש לזכור שאין לבצע את בדיקת הלחץ לפני התקשות הבטון לפחות במשך שבעה ימים.

 

בדיקת לחץ

קווי הצינורות נבדקים בלחץ כפול מלחץ העבודה. כלומר בלחץ השווה לדרג הצינור. צינור בדרג 18 יבדק ללח׳ של 18 אטמוספרות; צינור בדרג 24 יבדק ללחץ 24 אטמוספירות. 24 שעות לפגי מועד בדיקת הלחץ יש צורך למלא את הקו במים.

יש להעלות את הלחץ בקו עד ללחץ דרג הצינור.

יש לעבור לאורך הקו ולבדוק את כל החיבורים השונים לנזילות או להזעה. במקרה של תקלות והחלפת חיבורים יש לערוך את הבדיקה עד לקבלת תוצאות משביעות רצון.

 

כיסוי סופי

בגמר בדיקת הלחץ מכסים החיבורים עד לגובה 20 ס"מ ומהדקים הידוק טוב.

את שארית החפירה ניתן לכסות בעזרת כלים מכניים.

bottom of page