top of page

אליפות בהחלפת שיפועים, אביזרים והטיות בצנרת ניקוז מים

המקום הרגיש ביותר במערכת ניקוז המים הוא שינוי כיוון נקז המים. המים הזורמים בקולטן ובסעיפיו עושים פניות, שינויים בשיפועים והטיות, לפעמים במספר לא קטן במבנים רבי קומות, בדרכם מהכלים הסניטריים אל מערכת הביוב הביתי.

צריך החלפת קטע צנרת בבית ברחובות?

התקשר עכשיו!

יש לעשות הבחנה בין פניה קצרה לפניה ארוכה.

המעבר ממצב אופקי לאנכי יכול להיעשות על ידי פניה קצרה, כלומר על ידי מעבר חד באופן יחסי. להבדיל מפניה ממצב אנכי לאופקי אשר חייבת להיעשות על ידי מעבר רצוף די ארוך, כדי להימנע מסתימות.

בכל מקום של שינוי כיוון יש להתקין עם אפשרות גישה נוחה, כדי לאפשר פתיחת סתימה באופן נוח ומהיר. בשביל שינוי כיוון בזרימת המים מאנכי לאופקי אין להשתמש בברכיים והסתעפויות שזוויתן 88°. במקרים אלה יש להשתמש בברכיים ובהסתעפויות בני זוויות של 45°.

 

את התקנת צינור קולטן המים מתחילים בתחתית הבניין, ממשיכים אותו עד מעל לגג הבניין ומסיימים אותו באוויר עם כיסוי מתכתי. לכל אורך הקולטן נקבעים אבזרים המשמשים לקבלת הסעיפים מחדרי השרות השונים בקומות הבניין.

 

לאחר שהצינור הראשי הותקן מרכיבים את ההסתעפויות.

אלה הם חלקי מערכת הניקוז המקבלים ומוליכים את השפכים מאסלות, מקלחות וכלים אחרים, כאשר הקולטן משותף למי שופכין ומי פסולת אחרים בשיטת צינור אחד המספיק לגישה ולהבטחת תחזוקה תקינה. המחברים לאבזרים המתחברים אל הקולטן הראשי נקבעים על פי רוב בשיפוע של 2% כלפי הקולטן. שיפועים קטנים מדי יגרמו לסתימות תכופות יותר בגלל מהירות זרימה קטנה מדי. שיפוע מוגזם יכול לגרום להפרדות המוצקים שבמים, כי זרם המים אינו מספיק כדי לשטוף אותם.

 

יש מקרים בהם מרכיבים ומכינים את צינור הקולטן על כל אבזריו על הקרקע. לאחר מכן מרימים את אותו מורכב לקומה המתאימה ומחברים אותו להסתעפות של הקולטן במקום הדרוש.

בשיטה זו של הרכבה משתמשים אם הקולטן אינו כבד מדי והקומה אינה גבוהה מדי. שיטה זו מועדפת כי התקרות או הקירות אינם מפריעים להתקנה מסודרת, כפי שקורה לעתים כאשר מרכיבים את חלקי הקולטן במקום המיועד לו.

 

כאשר מחליפים, מוסיפים חלקים והסתעפויות בקולטן, בדרך כלל בזמן ביצוע עבודות תיקונים או שינויים, יש להרכיב חלק חדש בצינור הקולטן בין חלקיו הישנים המותקנים.

הערה חשובה הנוגעת לחבור הסעיף לקולטן: כשמחברים סעיף לקולטן יש לשמור על כך שהסעיף יימצא בגובה מספיק מעל מקום שינוי־כיוון בקולטן, כי במקום של שינוי כיוון יש האטה של זרימה, ואם המרחק אינו מספיק, עלולים המים לחזור אל הסעיף ממקום ההטיה (זרימה חוזרת) כדי להימנע מתופעה זו יש לשמור על מרחק מינימאלי של 1 מ׳ בין הסעיף לבין מקום שינוי הכיוון ולבצע את ההטיה על ידי זווית של 450.

bottom of page